Call to us +421908666419

Zavřít (x)

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

 

 

uzavřená podle zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů    

 

(dále v textu také jako " Smlouva" )  

 

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

 

 

 

Článek I.

 

strany

 

 

 

provozovatel:

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: MARIJANKA s.ro Adresa: Karola Kuzmányho 1586/33, 060 01 Kežmarok                                 
                                                    

 

IČO: 54 284 368                                                    

 

DIČ: 2121622657                                                    

 

 Bankovní spojení: IBAN SK82 1100 0000 0029 4912 1262 
                                 
                           

 

Řádně zastoupena / zapsaná obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro , vložka č.43288 / P                   
            

 

(dále v textu jen " Provozovatel ")  

 

 

 

a

 

 

 

 

zprostředkovatel:

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení: MARIJANKA s.ro Adresa: Karola Kuzmányho 1586/33, 060 01 Kežmarok                                 
                                                    

 

IČO: 54 284 368                                                    

 

DIČ: 2121622657                                                    

 

Bankovní spojení: IBAN SK82 1100 0000 0029 4912 1262  
                                 
                           

 

Řádně zastoupena / zapsaná obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro , vložka č.43288 / P                      

 

 

(Provozovatel a Zprostředkovatel dále v textu společně také jako " Smluvní strany ").  

 

 

 

Článek II.

 

 

Předmět smlouvy

 

 

 

 

 

1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s ustanoveními zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů (dále v textu jako " zákon ").              

 

 

 

Článek III.

 

 

Práva a povinnosti provozovatele 

 

 

1. Provozovatel tímto prohlašuje, že na činnost uvedenou v bodě II. této smlouvy má nezbytnou technickou, organizační a personální způsobilost a je schopen zajistit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů podle ustanovení zákona.         

 

2. Provozovatel tímto dále prohlašuje, že při výběru Zprostředkovatele dbal na jeho odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jeho schopnost zajistit bezpečnost zpracování osobních údajů v souladu s ustanoveními zákona.         

 

3. Provozovatel tímto prohlašuje, že bude pravidelně prověřovat trvání účelu zpracování osobních údajů a po jeho splnění bez zbytečného odkladu zajistí výmaz osobních údajů.       

 

4. Provozovatel tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Zprostředkovateli.     

 

Článek IV.

 

 

Práva a povinnosti zprostředkovatele 

 

 

1. Zprostředkovatel tímto prohlašuje, že na činnost podle bodu II. této smlouvy má potřebnou odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a je schopen zajistit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů podle ustanovení zákona.       

 

2. Zprostředkovatel se tímto dále zavazuje, že osobní údaje poskytnuté Provozovatelem bude zpracovávat výhradně pro účely stanovené v bodě 2 Článku VII této smlouvy.      

 

3. Zprostředkovatel tímto prohlašuje, že zpracovává osobní údaje pouze na základě udělených písemných pokynů od Provozovatele, a to i tehdy, jde-li o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci kromě přenosu na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Zprostředkovatel při takovém přenosu v každém jednotlivém oznámí Provozovateli tento požadavek ještě před zahájením před zpracování osobních údajů, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, takové oznámení nezakazuje z důvodů veřejného zájmu.       

 

4. Zprostředkovatel se zavazuje, že zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly, že zachovají mlčenlivost o informacích, o kterých se dozvěděli, pokud nejsou vázány povinností mlčenlivosti podle zvláštního zákona.      

 

5. Zprostředkovatel se zavazuje provést opatření podle § 39 zákona.     

 

6. Zprostředkovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že nesmí pověřit zpracováním osobních údajů dalšího prostředníka bez předchozího zvláštního písemného souhlasu od Provozovatele nebo obecného písemného souhlasu od Provozovatele. Zprostředkovatel se tímto zavazuje, že bude předem informovat Provozovatele o pověření dalšího prostředníka, jestliže se pověření provedeno na základě všeobecného písemného souhlasu.     

 

7. Zprostředkovatel se zavazuje, že Provozovateli poskytne potřebnou součinnost při plnění jeho povinností.     

 

8. Zprostředkovatel se tímto zavazuje vymazat osobní údaje nebo vrátit Provozovateli osobní údaje po ukončení poskytování služeb týkajících se zpracování osobních údajů na základě rozhodnutí Provozovatele a vymazat i existující kopie, které obsahují osobní údaje, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána , nepožaduje uchovávání těchto osobních údajů.      

 

9. Zprostředkovatel se dále zavazuje po ukončení poskytování služeb týkajících se zpracování osobních údajů na základě rozhodnutí Provozovatele osobní údaje vymazat nebo vrátit Provozovateli a vymazat existující kopie, které obsahují osobní údaje, pokud zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Slovenská republika vázána, nepožaduje uchovávání těchto osobních údajů.      

 

10. Zprostředkovatel se dále zavazuje poskytnout Provozovateli informace nezbytné k prokázání splnění povinností a poskytnout součinnost v rámci auditu ochrany osobních údajů a kontroly ze strany Provozovatele nebo auditora, jehož tím pověřil Provozovatel.   

 

11. Zprostředkovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele, pokud má za to, že se pokynům Provozovatele porušuje ustanovení zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána a které se týkají ochrany osobních údajů.   

 

 

 

Článek V.

 

 

Místo zpracování osobních údajů

 

 

 

 

1. Strany se dohodly, že místo zpracování osobních údajů bude výlučně v prostorách sídla společnosti Karola Kuzmányho 1586/33, 060 01 Kežmarok, která se nachází na následující korespondenční adrese.      

 

 

 

Článek VI.

 

 

Den zpracování osobních údajů

 

 

 

 

1. Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v měně Provozovatele ode dne: podpisu smlouvy a to po dobu účinnosti této smlouvy.       

 

2. Ukončení zpracování osobních údajů se řídí předchozím ustanovením podle bodu V. odst. 1.     

 

3. Dobu, během níž budou zpracovávány osobní údaje, lze u Provozovatele prodloužit pouze na dobu určitou, a to prostřednictvím písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného a podepsaného oběma smluvními stranami.         

 

 

 

Článek VII.

 

 

Účel zpracování osobních údajů

 

 

 

 

1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření smluv, při kterých vystupují dotčené osoby v pozici objednatelů poskytovaných služeb a Provozovatel v pozici dodavatele. Zpracování osobních údajů je v těchto situacích realizované v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění příslušných smluv a nich vyplývajících závazků. Poskytování osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné .              

 

2. Osobní údaje jsou dále zpracovávány na základě oprávněných zájmů Provozovatele ( oprávněné účely ), a to za účelem ( doplnit dle potřeby ):       

 

· Vedení účetnictví           

 

 

· Účtování všech peněžních zbožových operací, zpracování účetních podkladů, vedení účetní evidence                   

 

 

· Výpočet odvod DPH, příprava na zpracování daňového přiznání                    

 

 

· Zastupování objednatele před orgány státní správy / daňový úřad, pojišťovny / atd.       

 

 

· Poskytování právních služeb,       

 

 

· Poskytování překladatelských služeb,       

 

 

· Poskytování marketingových služeb a jiné ..        

 

 

 

 

3. Pokud jsou osobní údaje zpracovávané i pro marketingové účely, v takovém případě se Provozovatel zavazuje od dotčených osob souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem.           

 

 

 

Článek VIII.

 

 

Název informačního systému

 

 

 

 

1. Název informačního systému, v němž bude Zprostředkovatel zpracovávat osobní údaje provozovatele je:       

 

 

 

§ diář, PC, databáze v PC, název účetního systému a jiné   

 

 

 

Článek IX.

 

 

Seznam osobních údajů

 

 

 

 

1. Osobní údaje dotčených osob, které Provozovatel poskytne Zprostředkovateli, jsou v následujícím rozsahu:       

 

 

 

§ jméno, příjmení a titul,  

 

§ e-mailová adresa, 

 

§ telefonní číslo. 

 

§ adresa trvalého bydliště 

 

§ datum narození 

 

§ všechny údaje o společnosti (IČO, DIČ, DIČ DPH)   

 

 

 

Článek X.

 

 

Okruh dotčených osob

 

 

 

 

1. dotčenou osobou se pro účely této smlouvy rozumí do každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.      

 

 

 

Článek XI.

 

 

Podmínky zpracování osobních údajů

 

 

 

 

1. Podmínky zpracování osobních údajů stanoví obecná právní předpisy.     

 

2. Podmínky zpracování osobních údajů se řídí i Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zákonem.           

 

 

 

XII.

 

 

výpověď smlouvy

 

 

 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.     

 

2. Strany se dohodly, že každá ze stran má k dispozici výpovědní lhůtu 2 měsíce (Slovem: dva).      

 

3. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi jednou ze smluvních stran.     

 

4. Ke dni výpovědi zaniká závazek Zprostředkovatele zpracovávat osobní údaje Provozovatele. tomuto dni je Zprostředkovatel povinen přijmout všechna nezbytná opatření pro zachování bezpečnosti a ochrany zpracovávaných osobních údajů souvisejících s ukončením zpracovatelské činnosti.        

 

5. Povinnost mlčenlivosti jsou povinné zachovávat obě strany během trvání i po ukončení této smlouvy.     

 

 

 

 

 

Článek XIII.

 

 

Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran dostane po jednom jejím vyhotovení.      

 

2. Pokud není v smlouvě stanoveno něco jiného, řídí se práva a povinnosti obou stran zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.        

 

3. Spory vzniklé mezi oběma Smluvními stranami se přednostně řeší vzájemnou dohodou Smluvních stran. případě, že se jim nepodaří vyřešit vzniklý spor dohodou, následně přistoupí k řešení této věci prostřednictvím soudu.        

 

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze provést pouze vyhotovení písemného dodatku po vzájemné dohodě obou smluvních stran.     

 

 

 

 

 

Kežmarku, dne: 1.1.2022

 

 

 

 

 

Za provozovatele: MARIJANKA s.ro .

 

 

 

 

 

                                                                       Za zprostředkovatele: MARIJANKA s.r.o.